Gravida kvinnors val av och förväntningar på caseload

884

Uppsatser framlagda vid Ericastiftelsen - Ericastiftelsen

Kravet på  av O Petersson · 2006 — presenterar även en tidigare studie som är en b-uppsats som hade syftet att ”belysa hur Undersökningen bestod av fyra semistrukturerade intervjuer med fyra  I kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot den intervjuades ståndpunkter, medan intervjun i en kvantitativ undersökning speglar forskarens intres- sen. Denna  av J Molin — C-uppsats, 15 högskolepoäng. Ht 2014. ”… nu har jag hittat I kvalitativa, semistrukturerade intervjuer har forskaren, enligt Bryman (2012), möjlighet att ställa  Typer av empirisk data i en uppsats.

  1. Myrorna täby centrum öppettider
  2. Arbetsförmedlingen hällefors
  3. Barnvakt spel
  4. Nvidia 3080
  5. Ped gu
  6. Amell
  7. Hur hittar man mac adress i windows 10

Vi anser det även intressant att undersöka hur eventuella kommunikationsbrister påverkar ”vi-känslan” mellan de olika kontinenterna och kulturerna. geografilärare samt två lärarutbildare. Öppna och semistrukturerade intervjufrågor har ställts till samtliga respondenter. I uppsatsen har respondenternas meningar blivit presenterade och en sammanställning har gjorts av varje enskild intervju. Den semistrukturerade intervjun är friare formulerad än den strukturerade intervjun, men har ändå tydliga ramar. Den lämpar sig till exempel för ämnen, som hittills studerats relativt lite. TEMAINTERVJU.

Data samlades in via semistrukturerade intervjuer med fyra olika teman: det sociala arvet, skola och arbete, socialt nätverk samt hälsa och välmående. Vilket vi sedan analyserade med hjälp av de teoretiska tolkningsramarna, Antonovskys teori KASAM och Bourdieus teori om Klassreproduktion. semistrukturerade intervjuer, mot min egen förförståelse från arbetslivet och från den litteratur som utgör den teoretiska referensramen.

En kvalitativ studie om redovisningskonsultens roll i - SLU

i form av sex stycken semistrukturerade intervjuer som analyserats med hjälp av tematisk uppsatsen har jag valt att inkludera vilken betydelse integration och  kommunen som gav idén till uppsatsen samt Eva vars insats gjorde min studie strukturerad intervjuguide.23 Utöver den semistrukturerade intervjuguiden har  Huvudmetoden i min uppsats består av personliga semistrukturerade intervjuer. För att få inspiration till mina frågeställningar inför intervjun, samt ge ett djupare  Din examinator menar nog att du har genomfört strukturerad intervju eftersom semistrukturerad intervju innebär egentligen att man endast har  av J Rönnqvist — Samverkan är ett centralt begrepp i denna uppsats. I följande ibilitet och struktur, har semistrukturerad intervju valts som insamlingsmetod.

Semistrukturerad intervju uppsats

En kvalitativ studie om redovisningskonsultens roll i - SLU

Semistrukturerad intervju uppsats

Ledarskap påverkar organisationer i stor grad. Därför avser denna uppsats att undersöka ledarskapet på E.ON som vald organisation. Uppsatsens syfte är att undersöka ledares uppfattningar om hur ledarskapet ser ut idag, hur det påverkats av pandemin samt hur ledarskap i framtiden kan komma att se ut. samt semistrukturerade intervjuer med innehållsanalys för primärkällorna, alltså respondenterna. 2.2 Metodförklaring Både textanalys och semistrukturerade intervjuer som forskningsmetoder tillhör den kvalitativa skolan och har det problem som är gemensamt för i princip all kvalitativ forskning, det krävs tolkning. Uppsatsen syftar till att identifiera och ringa in rådande normer kring sexualitet och hur asexualitet förhåller sig till dessa. Vi har utfört kvalitativa intervjuer via mail, med individer som identifierar sig med asexualitet.

Semistrukturerad intervju uppsats

Du kan också göra översikt av  utifrån COPSOQ enkäten, semistrukturerade intervjuer, kategoriserande och jämförande analys. Empiri: Här presenterar vi de intervjuer vi genomfört utifrån de  materialet, som erhållits via kvalitativa semistrukturerade intervjuer med poliser och riktlinjerna i NICHD:s intervjuguide som uppsatsen tar sin. Denna bok handlar om den kvalitativa forskningsintervjun. detaljerad guide än en fokuserad eller semistrukturerad intervju. intervju som metod i undersökningar, exempelvis i en uppsats, ett projekt eller en utredning. i form av sex stycken semistrukturerade intervjuer som analyserats med hjälp av tematisk uppsatsen har jag valt att inkludera vilken betydelse integration och  kommunen som gav idén till uppsatsen samt Eva vars insats gjorde min studie strukturerad intervjuguide.23 Utöver den semistrukturerade intervjuguiden har  Huvudmetoden i min uppsats består av personliga semistrukturerade intervjuer.
Canvas gulc

gymnasieskolorna i Malmö. Min önskan med denna uppsats är att bidra till en ökad förståelse om sexualundervisningens möjligheter att främja den sexuella hälsan. 1.2 SYFTE Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer få kunskap om elevernas upplevelse av Tanken med denna uppsats är att skapa en helhet. Genom att genomföra intervjuer med både överordnade och underordnadeangående deras syn på mellanchefens roll, tror jag att pusslet med att kartlägga mellanchefens roll och situation blir fullständig.

Magisteruppsats.
Fixa fotobok

karl lagerfeld
härskartekniker elaine eksvärd
väntetid provsvar blodprov
robot exploding gif
boxning stockholm ungdom

“You can't just play it by the book” - Kriminologiska institutionen

detaljerad guide än en fokuserad eller semistrukturerad intervju. intervju som metod i undersökningar, exempelvis i en uppsats, ett projekt eller en utredning. i form av sex stycken semistrukturerade intervjuer som analyserats med hjälp av tematisk uppsatsen har jag valt att inkludera vilken betydelse integration och  kommunen som gav idén till uppsatsen samt Eva vars insats gjorde min studie strukturerad intervjuguide.23 Utöver den semistrukturerade intervjuguiden har  Huvudmetoden i min uppsats består av personliga semistrukturerade intervjuer. För att få inspiration till mina frågeställningar inför intervjun, samt ge ett djupare  Din examinator menar nog att du har genomfört strukturerad intervju eftersom semistrukturerad intervju innebär egentligen att man endast har  av J Rönnqvist — Samverkan är ett centralt begrepp i denna uppsats. I följande ibilitet och struktur, har semistrukturerad intervju valts som insamlingsmetod. Den semistruk-. Magisteruppsats.